• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

REGULAMENTUL (CE) NR. 10132006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri

Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 04-mar-2011 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1069/21-oct-2009 )

(la data 06-ian-2011 actul a fost in legatura cu Directiva 2010/75/UE/24-nov-2010 )

(la data 08-sep-2009 actul a fost jurisprudenta Hotararea nr. C-411/06 din 08-sep-2009 )

(la data 26-feb-2008 actul a fost reglementat de Regulamentul 1418/29-nov-2007 )

(la data 10-iul-2007 actul a fost reglementat de Regulamentul 801/06-iul-2007 )


PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European (1),

(1)JO C 108, 30.4.2004, p. 58.

dupa consultarea Comitetului Regiunilor,

hotarând în conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat (2),

(2)Avizul Parlamentului European din 19 noiembrie 2003 (JO C 87 E, 7.4.2004, p. 281), pozitia comuna a Consiliului din 24 iunie 2005 (JO C 206 E, 23.8.2005, p. 1) si pozitia Parlamentului European din 25 octombrie 2005 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 29 mai 2006.

întrucât:

(1)Obiectivul si componenta principala si predominanta a prezentului regulament reprezinta protectia mediului, efectele acestuia asupra comertului international fiind doar accesorii.

(2)Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în interiorul, la intrarea si iesirea din Comunitatea Europeana (3) a fost deja modificat considerabil de câteva ori si necesita alte modificari. În special, este necesar sa se încorporeze în regulamentul respectiv continutul Deciziei 94/774/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însotire standard prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului (4) si al Deciziei 1999/412/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului (5). În consecinta, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în scopul claritatii.

(3)JO L 30, 6.2.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

(4)JO L 310, 3.12.1994, p. 70.

(5)JO L 156, 23.6.1999, p. 37.Versiune completa PDF