• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

REGULAMENTUL (CE) NR. 19072006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene

Forma sintetică la data 27-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 31-ian-2015 actul a fost articol din Jurisprudenta )

(la data 31-ian-2014 actul a fost articol din Info )

(la data 01-sep-2013 actul a fost in legatura cu Regulamentul 528/22-mai-2012 )

(la data 31-mai-2013 actul a fost in legatura cu Decizia 2013/250/UE/21-mai-2013 )

(la data 16-aug-2011 actul a fost in legatura cu Directiva 2011/71/UE/26-iul-2011 )

(la data 21-iul-2011 actul a fost in legatura cu Directiva 2011/65/UE/08-iun-2011 )

(la data 12-dec-2010 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1152/08-dec-2010 )

(la data 27-iun-2009 actul a fost in legatura cu Regulamentul 552/22-iun-2009 )

(la data 01-aug-2008 actul a fost in legatura cu Regulamentul 689/17-iun-2008 )

(la data 01-iun-2008 actul a fost in legatura cu Regulamentul 440/30-mai-2008 )

(la data 28-sep-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1095/20-sep-2007 )

(Text cu relevanta pentru SEE)


PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European (1),

(1)JOC 112, 30.4.2004, p. 92 si JO C 294, 25.11.2005, p. 38.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2)JOC 164, 5.7.2005, p. 78.

hotarând în conformitate cu procedura stabilita la articolul 251 din tratat (3),

(3)Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 2005 (JO C 280 E, 18.11.2006, p. 303), Pozitia comuna a Consiliului din 27 iunie 2006 (JO C 276 E, 14.11.2006, p. 1) si Pozitia Parlamentului European din 13 decembrie 2006 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 18 decembrie 2006.

întrucât:

(1)Prezentul regulament ar trebui sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului, precum si libera circulatie a substantelor, ca atare, în preparate sau în articole, îmbunatatind totodata competitivitatea si inovatia. De asemenea, prezentul regulament ar trebui sa promoveze dezvoltarea unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le prezinta substantele.


Versiune completa PDF