• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localitatilor izolate

ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobarea Listei localitatilor izolate care pot depozita deseurile municipale in depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor


EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006
Data intrarii in vigoare: 07 August 2006


În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, în temeiul art. 5 alin. (8) din  Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ministrul mediului si gospodãririi apelor emite prezentul ordin.


 

ART. 1
(1) Se aproba Lista preliminarã a localitãţilor izolate din ţara ale cãror depozite de deseuri municipale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) si (2), art. 19 si 20, ale pct. 1.3, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepţia pct. 3.1, nivelul 3, si ale pct. 2.2, 2.3 si 2.4 din anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si numai dacã depozitele sunt  destinate eliminãrii deseurilor generate în acele localitãţi izolate; aceasta excepţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Lista localitãţilor izolate este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Criteriile de identificare a asezãrilor izolate sunt cele prevãzute la lit. p) din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 349/2005 .

ART. 3
Lista localitãţilor izolate se revizuieste anual, în funcţie de modificãrile survenite în îndeplinirea criteriilor de încadrare ca localitate izolata a localitãţilor incluse pe lista sau de informaţiile disponibile pentru identificarea corecta a acestora.

ART. 4
Autoritãţile locale implicate pentru protecţia mediului si autoritãţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului si gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucuresti, 28 iulie 2006.
Nr. 775.
ANEXA
LISTA
localitãţilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotãrârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
*T*
─────────────────────────────────────────────────
Judeţul Numele comunei
─────────────────────────────────────────────────
Alba Ceru-Bacainti
Hunedoara Batrana
Hunedoara Bulzestii de Sus
Hunedoara Bunila
Timis Bogda
Timis Brestovat
Tulcea Pardina
─────────────────────────────────────────────────
*ST*
------------