• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 212-2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

Forma sintetică la data 06-aug-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 27-iul-2015 actul a fost promulgata de Decretul 664/2015 )


Parlamentul României adopta prezenta lege.


Art. 1


(1)Prezenta lege stabileste masuri care urmaresc prevenirea formarii de deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deseuri, precum si îmbunatatirea din punct de vedere ecologic a activitatii operatorilor economici implicati în ciclul de viata al vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicati în tratarea vehiculelor scoase din uz.

(2)Prevederile prezentei legi se aplica vehiculelor si vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor si materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3), fara a se tine seama de modul în care vehiculul a fost întretinut sau reparat pe toata durata utilizarii acestuia si indiferent daca acesta este echipat cu componente furnizate de producator ori cu alte componente a caror montare ca piese de rezerva sau ca piese de schimb respecta reglementarile europene sau nationale în domeniu.

(3)Prezenta lege se aplica cu respectarea legislatiei europene si nationale relevante, în special cu privire la standardele de siguranta, emisiile în atmosfera si nivelul emisiilor de zgomot, precum si la cele referitoare la protectia solului si a apei.

(4)Producatorii care fabrica sau importa numai vehicule cu destinatie speciala, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II si de modificare a anexelor IV, IX si XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), precum si vehiculele respective sunt exceptati de la aplicarea art. 5-7, art. 15 si 17.

(5)Pentru vehiculele cu 3 roti, cu exceptia triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehicule cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri, se aplica numai prevederile art. 8, 13 si 18.Versiune completa PDF