• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 211-2011 privind regimul deseurilor - REPUBLICARE

Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


CAPITOLUL 1: Dispozitii generale


Art. 1

Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.


CAPITOLUL 2: Domeniul de aplicare


Art. 2

(1)Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:

a)efluentii gazosi emisi în atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat în scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, cu modificarile ulterioare, sau exclusi din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;

b)solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;

c)solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate în timpul activitatilor de constructie, în cazul în care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii în starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;

d)deseurile radioactive;

e)explozibilii declasati;

f)materiile fecale, în cazul în care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite în agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun în pericol sanatatea populatiei.

(2)Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în masura în care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:

a)apele uzate;

b)subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare, cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;

c)carcasele de la animalele care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu modificarile ulterioare;

d)deseurile rezultate în urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor, care intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

(3)Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafata în scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, în cazul în care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4)Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin în completarea dispozitiilor prezentei legi.Versiune completa PDF