• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 104-2011 privind calitatea aerului înconjurator

Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 28-iun-2011 actul a fost promulgata de Decretul 563/2011 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 1

Prezenta lege are ca scop protejarea sanatatii umane si a mediului ca întreg prin reglementarea masurilor destinate mentinerii calitatii aerului înconjurator acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurator stabilite prin prezenta lege si îmbunatatirea acesteia în celelalte cazuri.


Art. 2

Prezenta lege prevede masuri la nivel national privind:

a)definirea si stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurator destinate sa evite si sa previna producerea unor evenimente daunatoare si sa reduca efectele acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca întreg;

b)evaluarea calitatii aerului înconjurator pe întreg teritoriul tarii pe baza unor metode si criterii comune, stabilite la nivel european;

c)obtinerea informatiilor privind calitatea aerului înconjurator pentru a sprijini procesul de combatere a poluarii aerului si a disconfortului cauzat de acesta, precum si pentru a monitoriza pe termen lung tendintele si îmbunatatirile rezultate în urma masurilor luate la nivel national si european;

d)garantarea faptului ca informatiile privind calitatea aerului înconjurator sunt puse la dispozitia publicului;

e)mentinerea calitatii aerului înconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare si/sau îmbunatatirea acesteia în celelalte cazuri;

f)promovarea unei cooperari crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii poluarii aerului;

g)îndeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile, conventiile si tratatele internationale la care România este parte.


Art. 3

În sensul prezentei legi termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)aer înconjurator - aerul din troposfera, cu exceptia celui de la locurile de munca, astfel cum sunt definite prin Hotarârea Guvernului nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, unde publicul nu are de regula acces si pentru care se aplica dispozitiile privind sanatatea si siguranta la locul de munca;

b)poluant - orice substanta prezenta în aerul înconjurator si care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane si/sau a mediului ca întreg;

c)nivel - concentratia unui poluant în aerul înconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete într-o perioada de timp data;

d)evaluare - orice metoda utilizata pentru a masura, calcula, previziona sau estima niveluri;

e)valoare-limita - nivelul stabilit pe baza cunostintelor stiintifice, în scopul evitarii si prevenirii producerii unor evenimente daunatoare si reducerii efectelor acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioada data si care nu trebuie depasit odata ce a fost atins;

f)nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunostintelor stiintifice, care daca este depasit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu si asupra oamenilor;

g)marja de toleranta - procentul din valoarea-limita cu care poate fi depasita acea valoare, conform conditiilor stabilite în prezenta lege;

h)planuri de calitate a aerului - planurile prin care se stabilesc masuri pentru atingerea valorilor-limita sau ale valori lor-tinta;

i)valoare-tinta - nivelul stabilit, în scopul evitarii si prevenirii producerii unor evenimente daunatoare si reducerii efectelor acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca întreg, care trebuie sa fie atins pe cât posibil într-o anumita perioada;

j)prag de alerta - nivelul care, daca este depasit, exista un risc pentru sanatatea umana la o expunere de scurta durata a populatiei, în general, si la care trebuie sa se actioneze imediat;

k)prag de informare - nivelul care, daca este depasit, exista un risc pentru sanatatea umana la o expunere de scurta durata pentru categorii ale populatiei deosebit de sensibile si pentru care este necesara informarea imediata si adecvata;

l)prag superior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurator, se poate utiliza o combinatie de masurari fixe si tehnici de modelare si/sau masurari indicative;

m)prag inferior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurator, este suficienta utilizarea tehnicilor de modelare sau de estimare obiectiva;

n)obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie sa fie atins, pe termen lung, cu exceptia cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin masuri proportionate, cu scopul de a asigura o protectie efectiva a sanatatii umane si a mediului;

o)contributii din surse naturale - emisii de poluanti care nu rezulta direct sau indirect din activitati umane, incluzând evenimente naturale cum ar fi eruptiile vulcanice, activitatile seismice, activitatile geotermale, incendiile de pe terenuri salbatice, furtuni, aerosoli marini, resuspensia sau transportul în atmosfera al particulelor naturale care provin din regiuni uscate;

p)zona - parte a teritoriului tarii delimitata în scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator;

q)aglomerare - zona care reprezinta o conurbatie cu o populatie de peste 250.000 de locuitori sau, acolo unde populatia este mai mica ori egala cu 250.000 de locuitori, având o densitate a populatiei pe km2 mai mare de 3.000 de locuitori;

r)PM10 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinta pentru prelevarea si masurarea PM10, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 m;

s)PM25 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinta pentru prelevarea si masurarea PM25; SR EN 14907, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5 m;

s)indicator mediu de expunere - nivelul mediu determinat pe baza unor masurari efectuate în amplasamentele de fond urban de pe întreg teritoriul tarii si care ofera indicii cu privire la expunerea populatiei. Acesta este utilizat pentru calcularea tintei nationale de reducere a expunerii si a obligatiei referitoare la concentratia de expunere;

t)obligatia referitoare la concentratia de expunere - nivelul stabilit pe baza indicatorului mediu de expunere cu scopul de a reduce efectele daunatoare asupra sanatatii umane, care trebuie atins într-o perioada data;

t)tinta nationala de reducere a expunerii - reducerea procentuala a expunerii medii a populatiei, stabilita pentru anul de referinta cu scopul de a reduce efectele daunatoare asupra sanatatii umane, care trebuie sa fie atinsa, acolo unde este posibil, într-o perioada data;

u)amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt reprezentative pentru expunerea, în general, a populatiei urbane;

v)oxizi de azot - suma concentratiilor volumice (ppbv) de monoxid de azot (oxid nitric) si de dioxid de azot, exprimata în unitati de concentratie masica a dioxidului de azot (g/m3);

w)masurari fixe - masurari efectuate în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevare aleatorie, pentru a determina nivelurile, în conformitate cu obiectivele de calitate relevante ale datelor;

x)masurari indicative - masurari care respecta obiective de calitate a datelor mai putin stricte decât cele solicitate pentru masurari în puncte fixe;

y)compusi organici volatili COV - compusi organici proveniti din surse antropogene si biogene, altii decât metanul, care pot produce oxidanti fotochimici prin reactie cu oxizii de azot în prezenta luminii solare;

z)substante precursoare ale ozonului - substante care contribuie la formarea ozonului de la nivelul solului, unele dintre ele fiind prevazute la lit. B din anexa nr. 9;

a1)aa) depuneri totale sau acumulate - cantitatea totala de poluanti care este transferata din atmosfera pe suprafete cum ar fi sol, vegetatie, apa, cladiri etc, cu o anumita arie, într-un anumit interval de timp;

b1)bb) arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren - cantitatea totala a acestor elemente si a compusilor lor continuta în fractia PM10;

c1)cc) hidrocarburi aromatice policiclice - compusi organici formati în totalitate din carbon si hidrogen, alcatuiti din cel putin doua cicluri aromatice condensate;

d1)dd) mercur total gazos - vapori de mercur elementar si radicali gazosi de mercur, de exemplu din compusi de mercur solubili în apa care au o presiune de vapori suficient de mare pentru a exista în faza gazoasa;

e1)ee) zona de protectie - suprafata de teren din jurul punctului în care se efectueaza masurari fixe, delimitata astfel încât orice activitate desfasurata în interiorul ei, ulterior instalarii echipamentelor de masurare, sa nu afecteze reprezentativitatea datelor de calitate a aerului înconjurator pentru care acesta a fost amplasat;

f1)ff) titular de activitate - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza, controleaza sau este delegata cu putere economica decisiva privind o activitate cu potential impact asupra calitatii aerului înconjurator;

g1)gg) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurator prin ferestre, usi si alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intra în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare;

h1)hh) emisii din surse fixe - emisii eliberate în aerul înconjurator de utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, din activitatile de constructii, din alte lucrari fixe care produc sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante;

i1)ii) emisii din surse mobile de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurator de mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna;

j1)jj) emisii din surse difuze de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurator din surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific.


Art. 4

(1)Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se realizeaza prin Sistemul National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului, denumit în continuare SNEGICA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal de cooperare între autoritatile si institutiile publice, cu competente în domeniu, în scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum si pentru informarea populatiei si a organismelor europene si internationale privind calitatea aerului înconjurator.

(2)SNEGICA cuprinde, ca parti integrante, urmatoarele doua sisteme:

a)Sistemul National de Monitorizare a Calitatii Aerului, denumit în continuare SNMCA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a calitatii aerului înconjurator, în mod unitar, pe teritoriul României;

b)Sistemul National de Inventariere a Emisiilor de Poluanti Atmosferici, denumit în continuare SNIEPA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosfera, în mod unitar, pe întreg teritoriul tarii.

(3)SNEGICA îndeplineste urmatoarele atributii:

a)asigura evaluarea calitatii aerului înconjurator, în mod unitar, în aglomerarile si zonele de pe întreg teritoriul tarii;

b)asigura clasificarea si delimitarea ariilor din zone si aglomerari în regimuri de evaluare si în regimuri de gestionare a calitatii aerului înconjurator;

c)asigura realizarea inventarului national privind emisiile de poluanti în atmosfera;

d)asigura elaborarea si punerea în aplicare a planurilor de mentinere a calitatii aerului, a planurilor de calitate a aerului si a planurilor de actiune pe termen scurt;

e)asigura informatiile necesare realizarii rapoartelor catre organismele europene si internationale;

f)asigura informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurator.

(4)SNMCA îndeplineste urmatoarele atributii:

a)asigura monitorizarea calitatii aerului înconjurator prin Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului, denumita în continuare RNMCA, obiectiv de interes public national, aflata în administrarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. RNMCA include instrumentele de prelevare si masurare amplasate în punctele fixe si echipamentele de laborator aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectarii, prelucrarii, transmiterii datelor si informarii publicului privind calitatea aerului înconjurator;

b)asigura calitatea si controlul calitatii datelor, compatibilitatea si comparabilitatea acestora în întregul sistem;

c)asigura obtinerea de informatii în timp real cu privire la calitatea aerului înconjurator si informarea publicului cu privire la aceasta;

d)asigura obtinerea datelor privind calitatea aerului în vederea îndeplinirii obligatiilor de raportare în conformitate cu prevederile legislatiei europene si ale conventiilor si acordurilor internationale în domeniu la care România este parte.

(5)SNIEPA îndeplineste urmatoarele atributii:

a)asigura colectarea datelor necesare în vederea elaborarii inventarelor locale si a inventarului national privind emisiile de poluanti în atmosfera;

b)asigura elaborarea si validarea inventarelor locale si a inventarului national privind emisiile de poluanti atmosferici;

c)asigura raportarea inventarului national în conformitate cu prevederile legislatiei europene si ale conventiilor internationale în domeniu la care România este parte.


Art. 5

(1)Autoritatile si institutiile publice cu competente în realizarea atributiilor SNEGICA sunt:

a)autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatile publice care functioneaza în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea sa;

b)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autoritatile publice care functioneaza în subordinea si sub autoritatea sa;

c)autoritatea publica centrala pentru sanatate si autoritatile publice care functioneaza în subordinea si sub autoritatea sa;

d)autoritatea publica centrala pentru transporturi si autoritatile publice care functioneaza în subordinea si sub autoritatea sa;

e)autoritatea publica centrala pentru industrie;

f)autoritatea publica centrala pentru comert;

g)autoritatea publica centrala pentru agricultura si autoritatile publice care functioneaza în subordinea si sub autoritatea sa;

h)autoritatea publica centrala pentru amenajarea teritoriului si lucrari publice;

i)autoritatea publica centrala pentru administratie publica si autoritatile publice care functioneaza în subordinea sa;

j)autoritatea publica centrala pentru ordine publica si siguranta nationala si autoritatile publice care functioneaza în subordinea sa;

k)consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

l)primariile, primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile locale si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

m)Institutul National de Statistica si directiile teritoriale din subordinea sa.

(2)Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a) se conformeaza prevederilor lit. C din anexa nr. 4.

(3)Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea cu rol de reglementare, decizie si control în domeniul evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator pe întreg teritoriul tarii.

(4)Atributiile si responsabilitatile autoritatilor si institutiilor publice mentionate la alin. (1) sunt prevazute la art. 7-23.

(5)Furnizarea datelor si informatiilor necesare realizarii atributiilor fiecarei autoritati si institutii publice în cadrul SNEGICA se face cu titlu gratuit.

(6)În scopul monitorizarii impactului poluarii atmosferice asupra sanatatii populatiei si mediului, masurarea si evaluarea calitatii aerului înconjurator în puncte fixe de masurare detinute si exploatate de catre institutii publice sau autoritati ale administratiei publice locale, de catre operatori economici, organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice private se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei legi.


Art. 6

(1)În scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator pe întreg teritoriul tarii se stabilesc aglomerari, zone de evaluare a calitatii aerului înconjurator si zone de gestionare a calitatii aerului înconjurator.

(2)Aglomerarile si zonele de evaluare a calitatii aerului înconjurator sunt prevazute în anexa nr. 2.

(3)Evaluarea calitatii aerului înconjurator se realizeaza pe întreg teritoriul tarii prin aplicarea prevederilor sectiunii 1 a cap. III.

(4)În fiecare zona sau aglomerare se delimiteaza arii, în functie de regimurile de evaluare, conform prevederilor subsectiunii 1.1 a cap. III.

(5)Gestionarea calitatii aerului înconjurator se realizeaza pe întreg teritoriul tarii prin aplicarea prevederilor sectiunii a 2-a a cap. III.

(6)În fiecare zona si aglomerare se delimiteaza arii, în functie de regimurile de gestionare, conform prevederilor subsectiunii 2.1 a cap. III si se evidentiaza grafic pe harta zonei sau aglomerarii, pentru fiecare poluant în parte. În urma delimitarii se întocmesc liste, care cuprind unitatile administrativ-teritoriale din fiecare arie, care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Versiune completa PDF