• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

HOTARARE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind transferul de deseuri

HOTARARE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007
Data intrarii in vigoare: 02 August 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Prezenta hotãrâre creeazã cadrul instituţional pentru aplicarea directã a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.  1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuare Regulament.
(2) Regulamentul se completeazã cu prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminãrii acestora, întocmitã la 20-22 martie 1989, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificãrile ulterioare (Convenţia de la Basel), si cu cele ale amendamentelor la Convenţia de la Basel, acceptate de România prin Legea nr. 265/2002.


ART. 2
La aplicarea prevederilor Regulamentului se vor lua în considerare perioadele de tranziţie obţinute de România pentru implementarea acestui act normativ, prevãzute în anexa nr. VII pct. 9 lit. B "Managementul deseurilor" alin. (1) 31993 R 0259 din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeanã, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

ART. 3
(1) Se desemneazã Ministerul Mediului si Dezvoltãrii Durabile si Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului ca autoritãţi competente pentru aplicarea Regulamentului, în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament si ale Convenţiei de la Basel.
(2) Ministerul Mediului si Dezvoltãrii Durabile este desemnat punct focal pentru Convenţia de la Basel în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.
(3) Se desemneazã Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului ca autoritate competentã de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament.
(4) Autoritãţile publice competente prevãzute la alin. (1) au sarcina de a desemna corespondenţi responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice si juridice care solicitã informaţii, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament, si cu pregãtirea si transmiterea rapoartelor prevãzute la art. 51 alin. (1) si (2) din Regulament.

ART. 4
Responsabilitatea privind controlul si supravegherea transferului de deseuri revine urmãtoarelor autoritãţi potrivit competenţelor:
a) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã din subordinea Ministerului Economiei si Finanţelor;
b) Garda Naţionalã de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltãrii Durabile;
c) Direcţia de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor;
d) Ministerul Sãnãtãţii Publice, prin autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene si a municipiului Bucuresti.

ART. 5
Transportul deseurilor se efectueazã în conformitate cu legislaţia naţionalã si cu acordurile si convenţiile internaţionale privind transportul mãrfurilor periculoase, la care România este parte.

ART. 6
(1) În activitatea de supraveghere si control al transferului de deseuri se utilizeazã documentul de notificare si documentul de circulaţie prevãzute în anexele nr. IA si IB la Regulament.
(2) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulaţie, la solicitarea persoanei care face  otificarea în conformitate cu art. 4 din Regulament.
(3) Pe lângã documentele prevãzute la art. 4 din Regulament, notificatorul are obligaţia de a prezenta, din partea autoritãţii competente pentru protecţia mediului, o dovadã scrisã privind deţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru desfãsurarea activitãţilor de valorificare a deseurilor de cãtre titularul activitãţii/operatorul instalaţiei, pentru deseurile ce fac obiectul notificãrii.

ART. 7
(1) La introducerea pe teritoriul României a deseurilor provenite din activitãţile desfãsurate si mãrfurile depozitate în zonele libere si în antrepozitele vamale, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulaţie pentru valorificarea în instalaţii autorizate, la solicitarea persoanei care deţine aceste tipuri de deseuri. Fiecare document de notificare se referã la un singur transport.
(2) În momentul solicitãrii documentului de notificare, deţinãtorul de deseuri prezintã contractul de operare în zona liberã sau antrepozitul vamal si rezultatele analizelor de laborator.

ART. 8
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1.013/2006 si ale Convenţiei de la Basel se aprobã prin ordin comun al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului si al conducãtorului autoritãţii publice în domeniul finanţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

ART. 9
(1) Constituie contravenţie si se sancţioneazã cu amendã de la 25.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau achiziţia intracomunitarã pe teritoriul României de deseuri, fãrã documentul de notificare si documentul de circulaţie prevãzute la art. 6 alin.
(1), emise de autoritatea competentã prevãzutã la art. 6 alin. (2).
(2) Constatarea contravenţiei si aplicarea sancţiunii prevãzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului si  Dezvoltãrii Durabile si al Ministerului Economiei si Finanţelor, precum si de personalul împuternicit din cadrul autoritãţilor prevãzute la art. 3.

ART. 10
Contravenţiei prevãzute la art. 9 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

ART. 11
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:

a) Hotãrârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeanã, adoptat la 1 februarie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006;
b) Ordinul ministrului mediului si gospodãririi apelor si al ministrului finanţelor publice nr. 1.371/2.225/2006 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeanã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontierã al deseurilor periculoase si al eliminãrii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
Contrasemneazã:
--------------
Ministrul mediului si dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi
Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul agriculturii si dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat
Ministrul economiei si finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 17 iulie 2007.
Nr. 788.
--------