• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

HG 621-2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HOTARÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

(1)Prezenta hotarâre reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2)Dispozitiile prezentei hotarâri se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.

Art. 2

Sunt supuse prevederilor prezentei hotarâri toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare în activitatile economice, comerciale, în gospodariile populatiei sau în orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3

În sensul prezentei hotarâri, semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta în anexa nr. 1.

Art. 4

(1)Activitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(2)Principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje sunt:

a)prevenirea producerii de deseuri de ambalaje;

b)reutilizarea ambalajelor;

c)reciclarea deseurilor de ambalaje;

d)alte forme de valorificare a deseurilor de ambalaje care sa conduca la reducerea cantitatilor eliminate prin depozitare finala.

Art. 5

(1)Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care îndeplinesc cerintele esentiale prevazute în anexa nr. 2.

(2)Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care îndeplinesc cerintele esentiale prevazute în anexa nr. 2.

Art. 6

(1)Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute în anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:

a)standardele române sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate;

b)standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2)Lista cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizeaza periodic.

(3)Asociatia de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor române prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor specificate în prezentul articol.

Art. 7

(1)Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care intentioneaza sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotarâri, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare.

(2)Obligatia de notificare se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care încurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective.

(1)Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, în calitate de autoritate centrala pentru protectia mediului, are urmatoarele obligatii:

a)actualizeaza prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 si 5 la prezenta hotarâre prin includerea modificarilor adoptate de Comisia Europeana;

b)notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE;

c)în situatia în care considera ca prevederile standardelor prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerintele esentiale prevazute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunostinta comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificata prin Directiva 98/48/CE;

d)comunica Ministerului Economiei si Comertului si Asociatiei de Standardizare din România informatiile transmise de Comisia Europeana privind retragerea standardelor din cadrul publicatiilor prevazute la art. 6 alin. (2);

e)notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotarâri, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare;

f)propune si participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, în vederea încurajarii utilizarii acestor materiale.

(2)Daca reglementarile propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt si de natura tehnica, în sensul Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor când urmeaza procedura de notificare indica faptul ca aceasta este în aceeasi masura valabila si pentru Directiva 98/34/CE, modificata prin Directiva 98/48/CE.

(3)Obligatia de notificare prevazuta la alin. (1) lit. e) se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care încurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective.
(la data 10-ian-2007 Art. 7 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1872/2006 )

Art. 8

(1)Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb.

(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate înainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piata pâna la data de 31 decembrie 2006.

(4)Alte exceptii de la prevederile alin. (1), care transpun derogari stabilite de Uniunea Europeana, se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 9

(1)Operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate, care utilizeaza un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje în vederea îmbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, sunt obligati sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut în anexa nr. 3.

(2)Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si în cazul în care ambalajul este deschis.

Art. 10

(1)Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele sa corespunda unor reutilizari multiple.

(1)Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea sa corespunda unor reutilizari multiple.
(la data 14-apr-2011 Art. 10, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 247/2011 )

(2)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare în vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare, fiind posibila aplicarea sistemului depozit.

(2)Operatorii economici care produc si/sau comercializeaza produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa aplice sistemul depozit în vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a acestora.
(la data 10-ian-2007 Art. 10, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1872/2006 )

(3)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

(4)Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure o distributie optima în teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.

(5)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurarii reutilizarii multiple.

(6)Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 14-apr-2011 Art. 10, alin. (5) completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 11

Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa înscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma "Ambalaj reutilizabil".

Art. 12

Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre încetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora înca 6 luni de la data încetarii utilizarii lor.

Art. 13

(1)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumparatorului valoarea ambalajului restituit, platita de acesta la achizitionarea produsului ambalat.

(1)Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalaje reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea depozitului.
(la data 10-ian-2007 Art. 13, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 1872/2006 )

(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) se limiteaza la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care acestia le comercializeaza.

Art. 14

Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel national sunt urmatoarele:

a)valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje, pâna la data de 31 decembrie 2011;

b)valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje, pâna la data de 31 decembrie 2013;

c)reciclarea a minimum 25% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticla, hârtie/carton si pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj, pâna la data de 31 decembrie 2006;

d)reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton si minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj, pâna la data de 31 decembrie 2008;

e)reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj, pâna la data de 31 decembrie 2011;

f)reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj, pâna la data de 31 decembrie 2013.

(2)Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 2007-2012 si începând cu anul 2013, este prevazuta în anexa nr. 4.
(la data 14-apr-2011 Art. 14, litera F. completat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 15

În vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 14, deseurile de ambalaje exportate în tari din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deseurilor, pot fi luate în consideratie pentru atingerea obiectivelor de valorificare si, respectiv, de reciclare, numai daca exista dovada ca operatiunile de valorificare/reciclare s-au desfasurat în conditii, în linii mari, echivalente celor prescrise prin legislatia comunitara în domeniu.

Art. 16

(1)Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare anuale, prevazute în anexa nr. 4, dupa cum urmeaza:

a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite la ambalarea produselor lor;

b)operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;

c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata.

(1)Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea valorificarii unor cantitati de deseuri de ambalaje astfel încât sa îndeplineasca atât obiectivele anuale globale, cât si cele pentru fiecare tip de material, prevazute în anexa nr. 4, dupa cum urmeaza:

a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b)operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;

c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata;
(la data 10-ian-2007 Art. 16, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 1872/2006 )

(2)Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje se pot realiza:

a)individual, de catre operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. a)-c), prin gestionarea deseurilor de ambalaje generate si a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piata;

b)prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

(la data 12-ian-2006 Art. 16, alin. (2), litera B. a fost referinte de aplicare Procedura din 2005 )

(3)Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale sunt responsabili pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitatea de la operatorii economici prevazuti la alin. (1).

(3)Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale au obligatia sa asigure valorificarea unor cantitati de deseuri de ambalaje astfel încât sa îndeplineasca obiectivele anuale calculate pentru întreaga cantitate contractata cu operatorii economici prevazuti la alin. (1).
(la data 10-ian-2007 Art. 16, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 1872/2006 )

(4)Procedura si criteriile de autorizare în vederea transferului de responsabilitate pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor.

(5)Cantitatile de deseuri de ambalaje care sunt valorificate sau încredintate spre valorificare de catre operatorii economici care au transferat responsabilitatea se comunica operatorului economic autorizat sa preia responsabilitatea, iar cantitatile respective se constituie ca parte din obligatiile acestora pentru atingerea obiectivelor prevazute la alin. (1).

(6)Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata încât sa nu introduca bariere în calea comertului.

(7)Operatorii economici care vând pe piata interna ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilitatii de valorificare/reciclare a unei cantitati de deseuri din ambalajele respective corespunzatoare obiectivelor anuale prin:

a)asigurarea capacitatii de valorificare/reciclare în mod nemijlocit;

b)asigurarea posibilitatii de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectiva de catre un operator economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora;

c)asigurarea posibilitatii de export în vederea valorificarii pentru cantitatea respectiva.

(8)Pâna la sfârsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (1), daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)deseurile de ambalaje din lemn nu sunt deseuri periculoase;

b)minimum 60% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje de lemn este valorificata inclusiv prin utilizare sau încredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de sanatate si de protectie a mediului, si;

c)pentru restul cantitatii de ambalaje introduse pe piata obiectivul anual de valorificare prevazut în anexa nr. 4 este îndeplinit exclusiv prin reciclare.
(la data 10-ian-2007 Art. 16 completat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 1872/2006 )

(1)Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:

a)operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;

b)operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual în vederea revânzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;

c)operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.

(2)Responsabilitatile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza:

a)individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata nationala;

b)prin intermediul unui operator economic autorizat de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(3)Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).

(4)Operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt obligati sa îndeplineasca cel putin obiectivele prevazute în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu asigurarea trasabilitatii acestora.

(5)Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b), componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor.

(la data 20-ian-2012 Art. 16, alin. (5) a fost referinte de aplicare Ordinul 2742/2011 )

(la data 20-ian-2012 Art. 16, alin. (5) a fost referinte de aplicare Ordinul 3190/2011 )

(la data 20-ian-2012 Art. 16, alin. (5) a fost referinte de aplicare Ordinul 305/2011 )

(6)Operatorii economici care achizitioneaza direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializeaza produse în structuri de vânzare cu suprafata mare, prevazute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi în lista prevazuta la alin. (3).

(7)Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata.

(8)Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.

(9)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevazut în Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, rezultate din activitatea lor comerciala, industriala sau de productie au obligatia valorificarii/încredintarii acestora catre un operator economic autorizat de câtre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.

(10)Obligatia prevazuta la alin. (9) nu se aplica în cazul returnarii ambalajelor catre furnizor.

(11)Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel încât sa se obtina cel putin 3 fractii, respectiv hârtie/carton, plastic si metal, sticla, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin:

a)serviciul public de salubrizare;

b)colectarea în vederea valorificarii a deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, de catre un operator economic colector autorizat, în conditiile legii.

(12)Prevederile din planul judetean de gestionare a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje se considera îndeplinite pentru cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevazut la alin. (2) lit. b).

(13)Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) au obligatia sa încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în conditiile legii, la cererea autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, în limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract.

(14)Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata încât sa nu introduca bariere în calea comertului.

(15)Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si încredintarea, respectiv primirea, în vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

(16)Pâna la sfârsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)minimum 60% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata, inclusiv prin utilizare sau încredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;

b)minimum 15% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata prin reciclare;

c)obiectivul anual de valorificare prevazut în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piata, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare.
(la data 14-apr-2011 Art. 16 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 17

(1)Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje, operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si (3), autoritatile si institutiile publice locale, precum si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje în vederea valorificarii, respectiv reciclarii, au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

(1)Operatorii economici care îsi îndeplinesc responsabilitatile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje în vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
(la data 14-apr-2011 Art. 17, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 247/2011 )

(2)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1), care au transferat responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale, transmit informatiile privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre operatorul economic care a preluat responsabilitatea, acesta având obligatia furnizarii anuale a informatiilor centralizate Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

(2)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (3) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, pe lânga informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(la data 10-ian-2007 Art. 17, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 1872/2006 )

(2)Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor, pe lânga informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(la data 14-apr-2011 Art. 17, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 247/2011 )

(3)La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, operatorii economici, autoritatile si institutiile administratiei publice locale trebuie sa dovedeasca prin documente corectitudinea datelor raportate.

(4)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati sa mentioneze în documentele de însotire a deseurilor de ambalaje daca încredintarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevazute de prezenta hotarâre.

(5)Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana, conform prevederilor anexei nr. 5.

Art. 18

(1)Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

(2)Evidenta operatorilor economici prevazuti la art. 17 alin. (1), precum si informatiile raportate se constituie într-o baza de date gestionata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

(1)Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si padurilor.

(2)Informatiile raportate se constituie într-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

(3)Operatorii economici autorizati care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publica pe site-ul ministerului.
(la data 14-apr-2011 Art. 18 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 19

(1)Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, prin:

a)servicii publice de salubrizare, conform Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)spatii amenajate si dotate prin amplasarea de containere adecvate.

(1)Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa comunice agentiei judetene pentru protectia mediului sau agentiei regionale pentru protectia mediului, dupa caz, în cel mult 10 zile de la data adoptarii actului normativ de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilita potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie si data la care aceasta va fi functionala.
(la data 14-apr-2011 Art. 19, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 247/2011 )

(2)Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura organizarea valorificarii cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate selectiv, conform alin. (1).

(la data 14-apr-2011 Art. 19, alin. (2) abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 247/2011 )

(3)Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, modalitatile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si ministrului administratiei si internelor.

Art. 20

(1)Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:

a)sa depuna selectiv deseurile de ambalaje în containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate special de autoritatile administratiei publice locale;

a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatori economici autorizati pentru desfasurarea acestor activitati;
(la data 10-ian-2007 Art. 20, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 1872/2006 )

b)sa predea deseurile de ambalaje la operatorii economici specializati sa colecteze si/sau sa valorifice deseuri.

(2)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:

a)sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati;

b)sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Persoanele fizice si persoanele juridice care genereaza deseuri de ambalaje din alte activitati decât cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje ale produselor cumparate în spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau sa le încredinteze sistemului de colectare stabilit de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11)
(la data 14-apr-2011 Art. 20 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 21

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin unitatile subordonate si autoritatile publice locale, are obligatia sa promoveze campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici în domeniul gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si în legatura cu obiectivele prevazute la art. 14 si la art. 16 alin. (1).

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:

a)sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b)contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

c)sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;

d)elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23.
(la data 14-apr-2011 Art. 21 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 22

(1)Ministerul Economiei si Comertului propune programe de cercetare si strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor, precum si cu privire la optimizarea modului de ambalare si a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.

(2)Programele prevazute la alin. (1) se includ în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, se revizuiesc si se actualizeaza luându-se în considerare conditiile economice, de protectia mediului si progresul tehnic.

(3)Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) au obligatia de a include în politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.

Art. 23

Planurile de gestionare a deseurilor, întocmite la nivel national, regional si judetean potrivit prevederilor art. 8 si 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.

Art. 24

Achizitionarea din fonduri publice de produse din hârtie, carton si mase plastice se face, dupa caz, acordându-se prioritate produselor obtinute din materiale reciclate.

Achizitiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obtinute din materiale reciclate sau ale caror ambalaje sunt obtinute din materiale reciclate.
(la data 10-ian-2007 Art. 24 modificat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 1872/2006 )

Art. 25

Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, transport, recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje se autorizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, transport, valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se autorizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(la data 14-apr-2011 Art. 25 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 26

(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a)nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), cu amenda de la 100 lei la 500 lei (RON) pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON) pentru institutii publice, asociatii si fundatii;

b)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON);

c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), art. 20 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei (RON);

d)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);

e)nerespectarea prevederilor art. 17, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei (RON);

e)nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) si (4), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;
(la data 10-ian-2007 Art. 26, alin. (1), litera E. modificat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 1872/2006 )

f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei (RON).

f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) si (7) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(la data 10-ian-2007 Art. 26, alin. (1), litera F. modificat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 1872/2006 )

(2)Operatorii economici care nu îndeplinesc obiectivele anuale prevazute în anexa nr. 4 sunt obligati sa plateasca contributiile la Fondul pentru mediu, în conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;

b)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;

c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;

d)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei;

e)nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) si ale art. 18 alin. (3), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f)nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) si (15) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei.

(2)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(3)Operatorii economici care, într-un an, nu îsi îndeplinesc în mod individual cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sunt obligati sa îsi îndeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b).

(4)Licenta de operare acordata operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) se anuleaza în cazul în care, în 2 ani consecutivi, acestia nu îndeplinesc cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sau obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (5).
(la data 14-mai-2011 Art. 26 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 27

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - pentru art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1), (3) si (5), art. 17, art. 19 alin. (1) si art. 20, de catre personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii împuterniciti ai organelor administratiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1) si (2).

(2)Verificarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane împuternicite din cadrul birourilor de gestiune a deseurilor si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si din cadrul institutiilor publice din subordinea acesteia.

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) si (3), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1), (2) si (4), art. 19 alin. (1) si art. 20 alin. (1) si (2) -, de catre personalul împuternicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii împuterniciti ai organelor administratiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1).

(2)Constatarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane împuternicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sanctiunilor pentru neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (1) si (3) se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu.
(la data 10-ian-2007 Art. 27 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 1872/2006 )

(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza:

a)de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) si (15), art. 17 alin. (1)-(3) si art. 19 alin. (1);

b)de catre personalul împuternicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (8);

c)de catre personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si al Garzii Nationale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);

d)de reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru art. 20.

(2)Constatarea realizarii obiectivelor de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si de catre operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizeaza de catre persoane împuternicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.
(la data 14-mai-2011 Art. 27 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 28

Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 26 si 27, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29

Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 30

(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 6 alin. (3) si a art. 7, care intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

(2)La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

(3)Licentele de operare emise de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor în baza Hotarârii Guvernului nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje ramân valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Art. 31

Obiectivele prevazute în anexa nr. 4 pentru anul 2005 se aplica pentru întregul an 2005.

(la data 14-apr-2011 Art. 31 abrogat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 247/2011 )

Art. 32

Ordinele prevazute la art. 16 alin. (4), art. 18 si art. 19 alin. (3) se emit în termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotarâre transpune în legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005.

-****-


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul integrarii europene,

Ene Dinga

ANEXA nr. 1: SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI

1.Semnificatia termenilor:

a)acord voluntar - acord oficial încheiat între autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevazute în prezenta hotarâre;

b)agenti economici - referitor la ambalaje, înseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii;

b)operatori economici - referitor la ambalaje, înseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritatile publice si organizatiile neguvemamentale;
(la data 10-ian-2007 punctul 1., litera B. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 1872/2006 )

c)ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pâna la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:

c1)un obiect se considera ambalaj daca îndeplineste conditiile din definitie fara prejudiciul altor functii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în masura în care acesta nu face parte integranta din produs, fiind necesar pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul pe toata durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreuna cu produsul.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externa a carcasei de compact-disc.

Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate sa contina planta pe durata vietii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceara de pe brânzeturi, membranele mezelurilor;

c2)obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum si obiectele "de unica folosinta", vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje daca îndeplinesc functia de ambalare.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje (daca sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi de transport din plastic sau hârtie, farfurii si pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folie de aluminiu.

Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unica folosinta;

c3)componentele ambalajelor si elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau atasate de acesta, care îndeplinesc functii de ambalaj, sunt considerate ambalaje daca nu sunt parte integranta a produsului si daca nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreuna cu produsul.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje: etichetele agatate direct de produs sau atasate acestuia.

Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de închidere, etichetele adezive atasate altui ambalaj, capsele metalice, mansoanele din plastic, dispozitivele de masurare-dozare care formeaza dispozitivul de închidere pentru detergenti;

d)ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput si realizat pentru a îndeplini functia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achizitie;

e)ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vânzare, indiferent daca acesta este vândut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;

f)ambalaj tertiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorarii în timpul manipularii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g)ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.

Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci când este facut disponibil pentru prima oara, împreuna cu produsul pe care este destinat sa îl contina, sa îl protejeze, sa îl manipuleze, sa îl distribuie sau sa îl prezinte.

Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj când se înlatura, la sfârsitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.

Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe piata atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs si facut disponibil din nou.

Cantitatea de deseuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piata nationala în anul respectiv;

h)ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplineste criteriul c2);

i)ambalaj compozit - ambalaj confectionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativa pentru a putea fi încadrat la acel tip de material.

Ambalajul compozit se raporteaza corespunzator la materialul preponderent ca greutate.

j)colectare selectiva - colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;

k)deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de productie, din anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

l)deseuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deseuri pe teritoriul national dupa ce acestea au fost utilizate pentru a contine, a proteja, a livra si a prezenta produse.

Deseurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din productia de ambalaje si de materiale de ambalare ori din orice alt proces de productie.

Cantitatea de deseuri de ambalaje generate într-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala în anul respectiv;

m)deseuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deseuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent daca reciclarea se face în tara, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunitatii Europene;

n)deseuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata, indiferent daca valorificarea se face în tara, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunitatii Europene;

o)deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata sau incinerata în instalatii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent daca valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie se face în tara, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunitatii Europene;

p)gestionarea deseurilor de ambalaj - gestionarea deseurilor, asa cum este definita în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Deseurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificarii/reciclarii, nu se considera ca fiind deseuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor nationale din prezenta hotarâre;

q)obiectiv de reciclare - cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;

r)obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totala de deseuri de ambalaje valorificata sau incinerata în instalatii de incinerare cu recuperare de energie, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generata;

s)prevenire - reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a materialelor si substantelor utilizate în ambalaje si deseuri de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de ambalaje în cadrul procesului de productie, comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;

t)reciclarea deseurilor de ambalaje - operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude recuperarea de energie;

u)reciclare organica - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), în conditii controlate, utilizându-se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerata reciclare organica;

v)reutilizarea ambalajelor - orice operatie prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului însusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;

w)sistem-depozit - sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat în ambalaj reutilizabil, plateste vânzatorului o suma de bani care îi este rambursata atunci când ambalajul este returnat;

w)sistem-depozit - sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vânzatorului o suma de bani care îi este rambursata atunci când ambalajul este returnat;
(la data 14-apr-2011 punctul 1., litera W. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 247/2011 )

x)valorificare - orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta în anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;

y)valorificarea energetica - utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura.

z)trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari înregistrate;

a1)introducere pe piata nationala a unui produs - actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii si/sau utilizarii. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îsi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta. Ambalajele produselor importate/achizitionate din tari ale Uniunii Europene de catre operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera a fi introduse pe piata nationala la momentul importului.
(la data 14-apr-2011 punctul 1., litera Y. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 247/2011 )

2.Termenii definiti la pct. 1 se completeaza cu termenii definiti în anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA nr. 2: CERINTE ESENTIALE privind compozitia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor

1.Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:

a)ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât si pentru consumator;

b)ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat într-un mod care sa permita reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;

c)ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase în materialul de ambalare si în elementele sale, substante care se pot regasi în emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.

2.Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:

a)proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii în conditii normale de utilizare preconizate;

b)ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele în materie de sanatate si de securitate;

c)ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj recuperabil.

3.Cerinte esentiale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj:

a)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;

b)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate în vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;

c)ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate în vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;

d)ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel încât cea mai mare parte a materialului sa se transforme în bioxid de carbon, biomasa si apa.

*) În anexa nr. 2, termenii "recuperare" si "recuperabil" se înlocuiesc cu termenii "valorificare", respectiv "valorificabil".
(la data 14-apr-2011 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 247/2011 )

ANEXA nr. 3: SISTEM DE MARCARE SI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJE

A.Sistem de numerotare si abrevieri pentru mase plastice


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Polietilen tereftalat

PET

1

Polietilena de mare densitate

HDPE

2

Policlorura de vinii

PVC

3

Polietilena de mica densitate

LDPE

4

Polipropilena

PP

5

Polistiren

PS

6

 

 

7

 

 

...

 

 

19

B.Sistem de numerotare si abrevieri pentru hârtie si placi fibrolemnoase


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Carton ondulat

PAP

20

Carton neondulat

PAP

21

Hârtie

PAP

22

 

 

23

 

 

...

 

 

39

C.Sistem de numerotare si abrevieri pentru metale


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Otel

FE

40

Aluminiu

ALU

41

 

 

42

 

 

...

 

 

49

D.Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale din lemn


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Lemn

FOR

50

Pluta

FOR

51

 

 

52

 

 

...

 

 

59

E.Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale textile


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Bumbac

TEX

60

Iuta

TEX

61

 

 

62

 

 

...

 

 

69

F.Sistem de numerotare si abrevieri pentru sticla


Materialul

Abrevierile

Numerotarea

Sticla incolora

GL

70

Sticla verde

GL

71

Sticla bruna

GL

72

 

 

73

 

 

...

 

 

79

G.Sistem de numerotare si abrevieri pentru compozite


Materialul

Abrevierile*)

Numerotarea

Hârtie si carton/diverse metale

 

80

Hârtie si carton/plastic

 

81

Hârtie si carton/aluminiu

 

82

Hârtie si carton/tabla qalvanizata

 

83

Hârtie si carton/plastic/aluminiu

 

84

Hârtie si carton/plastic/aluminiu/tabla galvanizata

 

85

 

 

86

 

 

...

 

 

89

Plastic/aluminiu

 

90

Plastic/tabla galvanizata

 

91

Plastic/diverse metale

 

92

 

 

93

 

 

94

Sticla/plastic

 

95

Sticla/aluminiu

 

96

Sticla/tabla qalvanizata

 

97

Sticla/diverse metale

 

98

 

 

99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzatoare materialului predominant (C/).

ANEXA nr. 4: ETAPIZAREA obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2005-2013


Anul

Valorificarea*)
(%)

Reciclarea**)
%

2005

22

18

20061)

32

25

2007

34

28

20082)

40

33

2009

45

38

2010

48

42

20113)

53

46

2012

57

50

20134)

60

55

*) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piata.

**) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

1) Începând cu anul 2006, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea sticlei, a hârtiei - cartonului si metalului, continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

2) Începând cu anul 2008, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea hârtiei - cartonului si 50% din greutatea metalului, continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

3) Începând cu anul 2011, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea plasticului si 15% din greutatea lemnului, continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

4) Începând cu anul 2013, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea sticlei si 22,5% din greutatea plasticului, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

NOTA:

- ambalajele compozite se încadreaza în functie de materialul preponderent;

- conform definitiilor din anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, reciclarea este una dintre operatiile de valorificare, deci cantitatile valorificate includ cantitatile reciclate;

- conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata în momentul importului.

ANEXA nr. 4: ETAPIZAREA obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2007 - sfârsitul anului 2013.


Anul

Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material

Obiectivul global de valorificare prin reciclare*

(%)

Obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie**

(%)

Hârtie si carton

(%)

Plastic

(%)

Sticla

(%)

Metale

(%)

Lemn

(%)

2007

15

10

22

15

5

28

34

2008

60

11

32

50

7

33

40

2009

60

12

38

50

9

38

45

2010

60

14

44

50

12

42

48

2011

60

16

48

50

15

46

53

2012

60

18

54

50

15

50

57

2013

60

22,5

60

50

15

55

60

_______

*) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piata.

**) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje introduse pe piata.

NOTA:

- ambalajele compozite se încadreaza în functie de materialul preponderent;

- conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata în momentul importului.
(la data 10-ian-2007 anexa 4 inlocuit de anexa 1 din Hotarirea 1872/2006 )


Anul

Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material

Obiectivul global de valorificare prin reciclare*)
(%)

Obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie **)
(%)

Hârtie si carton
(%)

Plastic
(%)

Sticla
(%)

Metale
(%)

Lemn
(%)

 

 

2007

15

10

22

15

5

28

34

2008

60

11

32

50

7

33

40

2009

60

12

38

50

9

38

45

2010

60

14

44

50

12

42

48

2011

60

16

48

50

15

46

53

2012

60

18

54

50

15

50

57

2013

60

22,5

60

50

15

55

60

*) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje.

**) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje.

NOTA:

Ambalajele compozite se încadreaza în functie de materialul preponderent.
(la data 14-apr-2011 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 247/2011 )

ANEXA nr. 5:

I.Tabelul nr. 1: Cantitatile de deseuri de ambalaje generate în România si valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie în România sau în terte tari

- tone -


Material

Deseuri de ambalaje generate

Valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Reciclare materiala

Alte forme de reciclare

Total reciclare

Valorificare energetica

Alte forme de valorificare

Incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Total valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sticla

 

 

*

 

 

*

 

 

Plastic

 

 

*

 

 

*

 

 

Hârtie - carton

 

 

*

 

 

*

 

 

Metal

Aluminiu

**

**

**

**

**

**

**

**

Otel

**

**

**

**

**

**

**

**

Total

 

 

*

 

 

*

 

 

Lemn

 

 

*

 

 

*

 

 

Altele

*

*

*

*

*

*

*

*

Total

 

 

*

 

 

*

 

 

Nota:

1.Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice si trebuie explicate în descrierea metodologiei.

2.Câmpurile * Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute.

Aceste estimari trebuie explicate în descrierea metodologiei.

3.Câmpurile ** Furnizarea datelor este voluntara.

4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

5.Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzând reciclarea materiala.

6.Coloana (d) reprezinta suma coloanelor (b) si (c).

7.Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea si valorificarea energetica.

8.Coloana (h) reprezinta suma coloanelor (d) (e) (f) si (g).

9.Procentajul de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).

10.Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).

11.Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

II.Tabelul nr. 2: Cantitatile de deseuri de ambalaje trimise în state membre ale Uniunii Europene sau exportate în afara Comunitatii Europene în vederea valorificarii sau incinerarii în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

- tone -


Material

Deseuri de ambalaje trimise în State Membre UE sau exportate catre tari din afara Comunitatii pentru:

Reciclare materiala

Alte forme de reciclare

Valorificare energetica

Alte forme de valorificare

incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Sticla

*

**

**

**

**

Plastic

*

**

**

**

**

Hârtie Carton

*

**

**

**

**

Metal

Aluminiu

**

**

**

**

**

Otel

**

**

**

**

**

Total

*

**

**

**

**

Lemn

*

**

**

**

**

Altele

*

**

**

**

**

Total

*

**

**

**

**

Nota:

1.Datele din tabel se refera numai la cantitatile aferente obligatiilor rezultate din prezenta hotarâre. Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.

2.Câmpurile * : Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari grosiere. Aceste estimari trebuie explicate în descrierea metodologiei.

3.Câmpurile ** : Furnizarea datelor este voluntara

4.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

III.Tabelul nr. 3: Cantitatile de deseuri de ambalaje generate în alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunitatii Europene în vederea valorificarii sau incinerarii în instalatii de incinerare cu recuperare de energie


Material

Deseuri de ambalaje generate în State membre UE sau importate din afara Comunitatii pentru:

Reciclare materiala

Alte forme de reciclare

Valorificare energetica

Alte forme de valorificare

Incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Sticla

*

*

*

*

*

Plastic

*

*

*

*

*

Hârtie Carton

*

*

*

*

*

Metal

Aluminiu

*

*

*

*

*

Otel

*

*

*

*

*

Total

*

*

*

*

*

Lemn

*

*

*

*

*

Altele

*

*

*

*

*

Total

*

*

*

*

*

Nota:

1.Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt continute nici în tabelul 1 si nici în tabelul 2 si nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor nationale.

2.Câmpurile * : Furnizarea datelor este voluntara.

3.Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 639 din data de 20 iulie 2005


Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.